Statut


STATUTUL ASOCIAȚIEI M10

Capitolul I

MISIUNEA ŞI SCOPURILE

Scopul Asociaţiei M10 este să stimuleze inițiativa civică și implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și în viața publică, interacțiunea dintre cetățean și administrație, să promoveze statul de drept, independența justiției şi valorile democratice, să promoveze și să apere drepturile omului, să monitorizeze procesul electoral, iar obiectivele pe care și le propune în vederea realizării acestui scop sunt:

 1. Să promoveze educația pentru libertate și responsabilitate;

 2. Să promoveze libertatea economică;

 3. Să promoveze independența justiției;

 4. Să promoveze și să apere drepturile omului;

 5. Să apere proprietatea privată și să susțină spiritul antreprenorial;

 6. Să promoveze și să apere dreptul de asociere în toate domeniile, libertatea de exprimare, dreptul la informaţie, dreptul la vot, libertatea întrunirilor, dreptul la un mediu sănătos, ocrotirea sănătăţii şi învăţătura;

 7. Să monitorizeze procesul de selecţie a persoanelor care doresc să ocupe funcţii publice;

 8. Să promoveze competenţa şi integritatea;

 9. Să dezvolte o platformă civică pentru persoanele care împărtășesc valorile democratice;

 10. Creșterea și consolidarea participării active a tinerilor în viața publică și dezvoltarea unor rețele de cetăţeni care să se implice în consolidarea democraţiei în România;

 11. Monitorizarea proceselor electorale și a activității Parlamentului, Guvernului, Administrației Prezidențiale, precum și a administrației centrale și locale;

 12. Constituirea unor grupuri de lucru la nivel local și central care să încurajeze diverse forme de asociere și de democrație participativă.

Pentru a-şi realiza scopul și obiectivele, Asociația:

  1. va informa cetățenii asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Constituţie, tratate și pacte internaţionale;

  2. va implementa proiecte de dezvoltare și încurajare a dreptului de asociere;

  3. va elabora și publica analize și cercetări pe teme de interes pentru cetățeni, precum și rapoarte de monitorizare a activității instituțiilor publice naționale sau europene;

  4. va organiza întâlniri, conferințe, dezbateri publice pe probleme de interes public;

  5. va implementa proiecte la nivel local și național de dezvoltare a abilităților cetățenești privind dreptul la inițiativă legislativă;

  6. va monitoriza aplicarea legislației europene și naţionale în domenii ca justiție, anticorupție, antifraudă, achiziții publice, educație, sănătate, mediu, etc;

  7. va dezvolta o platformă online pentru exprimare și dezbatere adresată tuturor membrilor, inclusiv simpatizanţilor, cât şi opiniei publice ;

  8. va informa opinia publică, inclusiv prin mediul online, cu privire la problemele de interes public la nivel național sau european;

  9. va organiza întâlniri între cetățeni și reprezentanți ai instituțiilor naționale și europene;

  10. va implica tineri şi alte persoane în acțiuni de voluntariat în cadrul Asociației și la nivelul comunităților;

  11. va organiza concursuri și va acorda burse și premii pentru activități meritorii;

  12. va dezvolta programe în regim de parteneriat cu alte organizații non-profit, ambasade, instituții europene, autorități publice locale sau naționale și alte organizații sau instituții;

  13. va furniza servicii de instruire și consultanță autorizate potrivit legii, precum și de formare profesională;

  14. va monitoriza procesul electoral;

  15. va colabora cu instituții specializate pentru efectuarea și publicarea de sondaje de opinie;

  16. va stabili relații de colaborare cu alte organizații similare din țară și străinătate.

  17. va efectua orice alte activităţi care servesc scopul şi obiectivele asociaţiei.

Art.3 – Denumirea Asociației este ASOCIATIA M10.

Art.4 – Sediul Asociației M10 este în Municipiul București, Sector 1, Calea Victoriei nr.120.

Art.5 – Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului Director.

Art.6 – (1) Patrimoniul social este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 900 de lei şi este alcătuit din contribuţia dnei MonicaLuisa Macovei.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat, în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Capitolul II

MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 8 – Asociația se compune din următoarele categorii de membri:

I. Membrii activi:

 1. Asociați fondatori cei care au constituit Asociația și au contribuit moral şi material la constiuirea Asociaţiei.

 2. Membrii Asociației – cei care se asociază ulterior fondării și constituirii Asociației.

II. Membrii simpatizanţi sunt cei care aderă la ideiile şi principiile Asociaţiei însă nu doresc să devină membri activi.

Art.9 – (1) Poate deveni membru activ al Asociaţiei orice persoana fizică sau juridică de drept privat română sau străină a cărei cerere de adeziune este aprobată de Adunarea Generală pe baza avizului favorabil dat de Comisia de Integritate şi Arbitraj, Centrală sau Regională urmare a verificării îndeplinirii criteriilor de integritate de către Comisie.

(2) Comisia de Integritate şi Arbitraj poate organiza un interviu cu persoana care dorește să devină membru.

(3) Membrii activi au drept de vot în Adunarea Generală, iar membrii simpatizanți nu au drept de vot în Adunarea Generală.

(4) Calitatea de membru simpatizant se acordă de Consiliul Director.

Art.10 – Calitatea de membru se pierde prin deces, retragere sau prin excludere.

Art.11 – (1) Excluderea din Asociaţie a unui membru se hotărăşte de Adunărea Generală cu votul a ½ plus unu din numărul total al membrilor, în cazul încălcării prevederilor Statutului Asociației sau al săvârşirii unor fapte care aduc prejudicii materiale, morale sau de imagine Asociaţiei.

(2) Consiliul Director propune Adunării Generale excluderea unui membru printr-o decizie avizată favorabil de Comisiei de Integritate şi Arbitraj care suspendă calitatea de membru până la hotărârea Adunării Generale.

Art.12 – Membrii activi ai Asociației au următoarele drepturi:

a) să participe direct sau prin mijloace electronice adecvate la discutarea și adoptarea oricărei decizii a Adunării Generale a Asociației;

b) în cazul în care nu poate fi prezent fizic la Adunarea Generală, poate participa şi vota electronic, iar dacă nici acest lucru nu este posibil, poate să delege votul unui membru prezent la Adunarea Generală. Voturile electronice și delegate vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului pentru Adunarea Generală;

c) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere;

d) să participe la activitățile organizate de Asociație;

Art.13 – Membrii simpatizanţi ai Asociaţiei au dreptul să participe la activitățile organizate de Asociație.

Art.14 – Membrii Asociației au următoarele obligații:

 1. să respecte, fără rezerve Statutul, hotărârile Adunării Generale și deciziile Consiliului Director;

 2. să participe la activitățile Asociației;

 3. să nu comită fapte prin care se produc Asociației prejudicii morale, materiale sau de imagine;

 4. să achite cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală, conform Regulamentului de ordine interioară.

Capitolul III

RESURSELE PATRIMONIALE

Art.15 – Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu venituri din cotizaţii, sponsorizări, subvenţii, donaţii, legate şi cu alte contribuţii în bani sau/şi natură, de la persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legii.

Capitolul IV

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIATIEI

Adunarea Generală

Art.16 – (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor activi ai Asociației

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

a) stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;

b) aprobă anual rapoartele de activitate ale Consiliului Director, programele de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

c) alege Președintele Asociaţiei;

d) alege și revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Integritate şi Arbitraj; procedura de revocare se declanşează în urma unei petiţii semnate de cel puţin 30% din numărul total al membrilor activi ai Asociaţiei;

e) hotărăște asupra primirii de noi membri activi la propunerea Comisiei de Integritate şi Arbitraj şi a excluderii membrilor la propunerea Consiliului Director;

f) înființează filiale;

g) modifică actul constitutiv și Statutul;

h) aprobă prin vot raportul Comisiei de Integritate şi Arbitraj;

i) dizolvă şi lichidează asociația și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare;

j) alege şi revocă cenzorul atunci când numărul membrilor activi este mai mare de 15;

k) adoptă şi poate modifica Regulamentul de Ordine Interioară al Asociaţiei şi criteriile de integritate elaborate de Comisia de Integritate şi Arbitraj;

l) stabileşte anual cuantumul cotizaţiei;

m) aprobă prin vot, inclusiv electronic sau prin orice alt mod de vot de la distanță, proiectele Asociaţiei, propuse conform Regulamentului de Ordine Interioară;

n) orice alte obligații prevăzute de lege sau Statut.

Art.17 – Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control asupra Consiliului Director.

Art.18 – Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau de îndată în cazuri de urgență, în acest din urmă caz dacă:

 1. se impune în mod necesar modificarea Statutului;

 2. apar situații care necesită hotărâri imediate pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei sau situaţii care pun în pericol buna desfășurare a activității Asociației;

 3. la cererea Preşedintelui sau a unui număr de cel puțin 1/3 din numărul membrilor activi.

Art.19 – (1) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director sau de Preşedintele Asociaţiei direct sau prin înlocuitor, care va indica membrilor data, locul și ordinea de zi. Convocarea se face prin scrisoare, email sau prin orice mijloc de comunicare la distanţă inclusiv online.

(2) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri formulate, în scris sau oral, chiar la data la care are loc Adunarea Generală, iar Adunarea Generală decide prin vot introducerea acestora pe ordinea de zi.

Art.20 – (1) La Adunarea Generala participă:

 1. asociații-fondatori;

 2. membrii activi;

 3. invitați din rândul membrilor simpatizanţi.

(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru activ are un vot.

(3) Membrii care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenți sau descendenți, rudele în linie colaterală și afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv nu pot lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar, Comisia de Integritate și Arbitraj va sancționa membrul în cauză, iar hotărârea Asociației va fi invalidată dacă fără votul sau voturile în cauză nu s-ar fi constituit o majoritate decizională.

Art.21 – (1) Delegarea votului către un alt membru activ se poate face prin orice fel de mijloc de comunicare, corespondență, inclusiv online, fax sau email în situaţii în care nu este posibilă participarea.

(2) Un membru activ poate fi delegat să voteze pentru maximum doi membri activi.

Art.22 – Alegerile pentru Consiliul Director au loc o data la 4 ani, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, când se pot organiza la prima Adunare Generală ce se va organiza.

Art.23 – (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă participă, direct sau prin orice alt mod de comunicare de la distanță, cel puțin jumătate plus unul din membrii activi.

(2) Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se convoacă după o perioada de maximum 14 zile şi este legal statutară oricare va fi numărul membrilor activi participanți.

Art.24 – Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a participanților, cu excepţia celor care au ca obiect dizolvarea Asociației când este nevoie de votul a 2/3 din totalul membrilor activi.

Art.25 – (1) Adunarea Generală este condusă de Președintele Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său.

(2) Conducătorul Adunării Generale are obligația să comunice situația participării asociaților și lista nominală a celor prezenți.

Art.26 – (1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmește un proces-verbal în care se consemnează participarea, ordinea de zi, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

(2) Procesul-verbal se trimite prin orice fel de corespondență, inclusiv online tuturor membrilor Adunării Generale, inclusiv celor care au absentat.

Art.27 – Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii activi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art.28 – (1) Preşedintele Asociaţiei este MonicaLuisa Macovei.

(2) Preşedintele are următoarele atribuţii:

  1. Este reprezentantul legal al Asociaţiei. Poate delega atribuţii de reprezentare, prin decizie, către unul din membrii Consiliului Director;

  2. Convoacă Adunarea Generală direct sau prin înlocuitor;

  3. Desemnează un înlocuitor când nu poate îndeplini una din atribuţii;

  4. Poate participa la şedinţele Comisiei de Integritate și Arbitraj Atunci când participă, conduce şedinţa şi are drept de vot;

(3) Preşedintele este ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 5 ani.

Secţiunea a II-a

Consiliul Director

Art.29 – (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Este alcătuit din:

 1. Președinte: Viorel Bîtu

 2. Membru : Șerban Marinescu

 3. Membru: Monica-Luisa Macovei

 4. Membru: Marilena Constantinescu

 5. Membru: Marian Preda

(3) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. Numărul de mandate este limitat la 3.

(4) Membrii Consiliului Director aleg preşedintele Consiliului Director.

(5) Preşedintele Consiliului Director poate fi suspendat din funcţie de membrii Consiliului Director în cazul în care acţiunile sale sunt contrare intereselor Asociaţiei, până la prima Adunarea Generală care va delibera asupra revocării sale.

Art.30 – Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei;

 2. încheie acte juridice în numele Asociaţiei;

 3. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;

 4. angajează personalul Asociaţiei;

 5. facilitează proiectele şi activităţile;

 6. distribuie informaţiile şi comunicările între membri;

 7. gestionează activităţile administrative şi proiectele Asociaţiei;

 8. propune Adunării Generale excluderea membrilor printr-o decizie avizată favorabil de Comisia de integritate şi arbitraj;

 9. soluţionează contestaţiile făcute de membri la deciziile de sancţionare aplicate de Comisia de Integritate şi Arbitraj conform art. 36 alin.2;

 10. organizează Adunarea Generală;

 11. menţine contactul şi comunică cu alte organizaţii internaţionale;

 12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 31 – Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă Asociaţia în limitele mandatului scris stabilit de Preşedintele Asociaţiei;

 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei în limitele mandatului scris stabilit de Preşedintele Asociaţiei.

Art. 32 – (1) Consiliul Director, dacă considera necesar, poate numi un Director Executiv și directori de Departamente în conformitate cu organigrama aprobată.

(2) Directorul Executiv şi Directorii de Departamente au atribuţiile stabilite prin Deciziile de numire.

Art. 33 – (1) Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

(2) Consiliul Director este convocat de oricare dintre membrii săi.

(3) Atât convocarea, cât şi deliberarea şi luarea deciziilor Consiliului Director se pot face prin orice modalitate de comunicare, inclusiv online sau videoconferinţă.

(4) Consiliul Director deliberează în mod valabil, în prezenta a cel puțin 3 membri și adoptă decizii valabile cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

(5) Dezbaterile, deliberările şi deciziile Consiliului Director se consemnează într-o minută (proces-verbal) care va fi trimisă fiecărui membru al Consiliului Director, precum și membrilor fondatori.

(6) La şedinţele Consiliului Director au dreptul să asiste şi să ia cuvântul şi membrii fondatori ai Asociaţiei, însă fără a putea lua parte la procesul de decizie.

Secţiunea a III-a

Comisia de integritate și arbitraj

Art. 34 – (1) Comisia de integritate și arbitraj este garantul respectării prevederilor Statutului, precum și a Regulamentului de ordine interioară.

(2) Comisia de integritate și arbitraj garantează, de asemenea, tuturor membrilor Asociației respectarea drepturilor recunoscute prin Statut și soluționează toate litigiile din cadrul Asociației.

(3) Comisia de integritate și arbitraj este alcătuită din 5 membri aleşi de Adunarea Generală care numește și președintele Comisiei. Mandatul membrilor este de 4 ani. Au dreptul la 2 mandate.

(4) Membrii Comisiei de Integritate și Arbitraj pot fi membri activi sau simpatizanţi sau din afara Asociaţiei. Membrii Comisiei de Integritate și Arbitraj nu pot fi membri ai Consiliului Director, cu excepţia preşedintelui Asociaţiei.

Art. 35 – Comisia de Integritate și Arbitraj are următoarele atribuții:

 1. elaborează, după consultarea Consiliului Director și a membrilor Asociației, Regulamentul de Ordine Interioară. Regulamentul de Ordine Interioară poate fi modificat și adoptat prin vot de Adunarea Generală;

 2. elaborează criteriile de integritate pentru membrii activi si pentru admiterea de noi membri activi în Asociație, criterii care sunt aprobate de Adunarea Generală;

 3. gestionează fişele de resurse umane ale membrilor;

 4. Comisia poate fi sesizată sau se poate autosesiza cu privire la încălcarea criteriilor de integritate;

 5. deciziile Comisiei sunt de imediată aplicare;

 6. Comisia poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanța dintre decizii sau hotărâri ale organismelor de conducere ale Asociației și prevederile Statutului. Deciziile Comisiei pot fi contestate la prima Adunare Generală;

 7. soluționează din oficiu sau la cerere litigiile dintre membrii Asociației, litigiile dintre membrii Asociației și structurile Asociației, și litigiile între structurile Asociației. Deciziile Comisiei pot fi contestate la prima Adunare Generală;

 8. prezintă Adunării Generale raportul propriei activitați pe perioada anterioară și îl supune la vot Adunării Generale.

Art. 36 – (1) Comisia de Integritate și Arbitraj poate decide următoarele sancțiuni dacă constată încălcări ale Statutului sau ale criteriilor de integritate:

(a) avertisment;

(b) suspendarea pe o perioadă determinată a unor drepturi sau prerogative în interiorul Asociației, inclusiv din funcțiile deținute;

(c) suspendarea pe o perioada determinată a calității de membru;

(d) excluderea din Asociație.

(2) Măsurile prevăzute la alin.1, lit. a, b și c se pot contesta la Consiliul Director în termen 5 zile calendaristice de la data comunicării prin orice mijloc către persoana sancţionată, cu excepţia acelor măsuri care-i vizează pe membrii Consiliului Director, care pot fi contestate doar în Adunarea Generală.

(3) Măsura prevăzută la alin.1, lit. d se poate contesta în prima Adunare Generală care hotărăşte asupra excluderii membrului din Asociaţie.

(4) Comisia de integritate şi arbitraj inițiază procedura de verificare în vederea excluderii în scurt timp de la constatarea existenței motivului de excludere, din oficiu sau la cererea Consiliului Director.

(5) Membrul vizat va fi înștiințat prin orice mijloc care asigură informarea reală despre declanșarea procedurii şi confirmarea primirii și va fi invitat pentru a fi ascultat de către Comisia de Integritate şi Arbitraj. Absența netemeinic motivată până la data fixată prin convocare nu va împiedica continuarea procedurii.

(6) Dacă în urma verificărilor făcute din oficiu sau la sesizarea Consiliului Director, Comisia de Integritate şi Arbitraj apreciază că se impune excluderea, trimite sesizarea pentru excludere Consiliului Director şi avizează favorabil decizia Consiliului Director, care suspendă calitatea de membru, până la hotărârea Adunării Generale.

Art. 37 – (1) Comisia de integritate și arbitraj se întruneşte ori de câte ori este necesar.

(2) Comisia de integritate și arbitraj este convocată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un înlocuitor desemnat.

(3) Atât convocarea, cât şi deliberarea şi luarea deciziilor se pot face prin orice modalitate de comunicare inclusiv online sau videoconferinţă.

(4) Comisia de integritate și arbitraj deliberează în mod valabil într-un cvorum de cel puțin 3 membri şi adoptă decizii valabile cu 2/3 din voturile exprimate. Modul în care s-a votat se face public.

(5) Dezbaterile, deliberările şi deciziile Comisiei se consemnează într-o minută (proces-verbal) care va fi trimisă fiecărui membru al Comisiei şi membrilor Consiliului Director.

Controlul financiar

Art. 38 – Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de orice membru activ al Asociației.

Art. 39 – Controlul finaciar al Asociaţiei este asigurat de cenzor dacă numărul membrilor activi este mai mare de 15. Cenzorul este ales de Adunarea Generală.

Art. 40 – Cenzorul are urmatoarele atribuţii:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

 2. întocmește rapoartele şi le prezintă Adunării Generale;

 3. poate paticipa la şedintele Consiliului Director. dar fără drept de vot;

 4. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Secţiunea a IV-a

Capitolul V

Veniturile Asociaţiei provin din:

 1. cotizaţiile membrilor;

 2. donaţii, sponsorizări sau legate;

 3. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

 4. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

 5. venituri realizate din venituri economice directe;

 6. alte venituri prevăzute de lege.

Capitolul VI

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 41 – Asociaţia M10 se dizolvă:

I. De drept, prin:

 1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau constituirii Consiliului Director în conformitate cu Statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 3. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

II. Prin hotărâre a Adunării Generale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 42 – (1) In cazul dizolvării Asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri se pot transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin hotărâre a Adunării Generale.

(3) Daca în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unui persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Dacă Asociaţia a fost dizolvată prin hotărâre judecătorească, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau după caz, de comuna sau oraşul în a cărei rază teritorială îşi are sediu Asociaţia, dacă aceasta din urmă era de interes local.

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Capitolul VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 43 Toate cheltuielile ocazionate de constituirea prezentei Asociaţii vor fi evidenţiate în contabilitatea corespunzătoare primului an de activitate.

Art. 44 – Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legislaţiei privind asociaţiile şi fundaţiile.